EpodTüzük

EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ (EPODDER) TÜZÜĞÜ


 1. BÖLÜM

  Derneğin Adı ve Merkezi, Amacı, Çalışma Alanları ve Yöntemleri, Kurucu Üyeleri

  Derneğin Adı ve Merkezi

  Madde 1. Derneğin adı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’dir. Kısa adı EPODDER’dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

  Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin adresi, Necatibey mahallesi, Şan sokak No: 7/35 Ulus-ANKARA’ dır. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

  Derneğin Amacı

  Madde 3. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’nin amaçları;

  1. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme alanını tanıtmaya, geliştirmeye, toplum yararına kullanılmasını sağlamaya ve bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmaya ve/veya geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapmak;

  2. Okullarda ve eğitim ve psikoloji ile ilgili alanlarda ölçme ve değerlendirme yapan kurum ve kuruluşlarda ölçme ve değerlendirme alan uzmanlarının görev yapması için çalışmalar yapmak;

  3. Ölçme ve değerlendirme ve psikometri alanında çalışanların haklarını gözetmek ve korumak;

  4. Ölçme ve değerlendirme ve psikometri mesleğinin kurallarını ve ilkelerini gözeterek bunlara aykırı davrananlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunmak, gerektiğinde yasal işlemleri başlatmak;

  5. Okullarda sınıf içi ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile öğrenci ve personel seçme amaçlı yapılan sınavların hazırlanması/uyarlanması, uygulanması, puanlanması, değerlendirmesi ve raporlaştırılması süreçlerinin ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun olup olmadığını incelemek, bu konuda ilgilileri bilgilendirici çalışmalar yapmak.

  Derneğin Çalışma Alanları ve Yöntemleri

  Madde 4. Dernek, Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

  1. Ölçme ve değerlendirme alanı ile ölçme ve değerlendirme ve psikometri mesleğini yaygınlaştırmak için çalışır.

  2. Üyelerine ölçme ve değerlendirme alanındaki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar ve açık oturumlar düzenler. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology’ni çıkartır; çeşitli konularda kitap ve benzeri yayınlar yapar; seminer ve konferanslar düzenler.

  3. Ölçme ve değerlendirme ile psikometrinin meslek olarak gelişmesi için, her türlü mevzuat ve öğretim programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla ilişki kurar.

  4. Ölçme ve değerlendirme alanında çalışanların çalışma koşullarının, bağlı oldukları kurumlardaki yetki ve sorumluluklarının saptanması, tanımlanması ve meslek elemanlarının etik kurallara uygun davranıp davranmadığının denetlenmesi için çalışmalar yapar.

  5. Ölçme ve değerlendirme çalışanlarının oda, federasyon gibi mesleki örgütlenmelerinin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirir ve girişimlerde bulunur.

  6. Mesleki ve bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler. To publish the Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology; derneğin bir etkinliğidir

  7. Eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili konulardaki hizmetleri yürütebilmek için, uzmanlaşmış kişilerden oluşan komisyonlar kurar.

  8. Üyelerini ölçme ve değerlendirmenin çeşitli alanlarında araştırmalara özendirir, olanakları ölçüsünde destekler, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olur.

  9. Ölçme ve değerlendirme alanında çalışanların eğitilmesi ve bu alanda çalışanların deneyimlerini birbirleriyle paylaşması için çalışmalar düzenler.

  10. Okullarda görev yapan ölçme ve değerlendirme uzmanlarının mesleki gelişimleri için seminerler düzenler.

  11. Okulların ve öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeyle ilgili yaşadıkları sorunları belirlemek ve çözmek amacıyla çalışmalar yapar.

  12. Okul öncesinden başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar olan eğitim basamaklarındaki ders programlarının ölçme ve değerlendirme boyutunun ve bu alandaki uygulamaların eğitimde ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun olup olmadığını inceler; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna bilgi verir ve önerilerde bulunur.

  13. Okul öncesinden başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar olan eğitim basamakları için yazılmış ders kitaplarının eğitimde ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygunluğunu değerlendirir; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna bilgi verir ve önerilerde bulunur.

  14. Ülkemizde uygulanan ulusal ve uluslararası sınavların hazırlama, uyarlama, uygulama, puanlama aşamalarının, değerlendirme ve raporlaştırma süreçlerinin ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre yapılıp yapılmadığını izler; bu konuda ilgili kurumları ve kamuoyunu bilgilendirir. Bu sınavların sonuçlarını değerlendirerek ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verir ve değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunur. Gerektiğinde bu tür sınavlarda kamu yararına yönelik akademik ve yönetsel sorumluluklar alabilir.

  15. Ülkemizde eğitsel amaçlı kullanılan test ve ölçeklerin uygun biçimde geliştirilmesi, uyarlanması, korunması ve kullanılması için Test ve Ölçek Bankası kurabilir.

  16. Ülkemizde kullanılacak olan test ve ölçekleri geliştirme ve uyarlama çalışmaları yapar.

  1. Ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili olarak çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, bireylere hizmet içi eğitim verir; alanıyla ilgili danışmanlık ve araştırma taleplerini karşılar. Bu hizmetlerden bazılarını makbuz karşılığı yerine getirilebilir.

  2. Mesleki ehliyeti bulunmayan kişiler tarafından, bireylere ya da kurumlara verilen ölçme ve değerlendirme hizmetlerini izleyerek, kamuoyunu uyarmak amacıyla girişimlerde bulunur, gerektiğinde yetkili makamlara başvurur.

  3. Dernek, yasal koşulları yerine getirmek koşuluyla vakıf kurabilir ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26. maddesinde belirtilen tesisleri usulüne göre açabilir ve işletebilir.

  4. Dernek yasal koşulları yerine getirerek her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal konuda yurtiçi ve yurtdışındaki dernek, vakıf gibi kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.

  5. Sivil toplum örgütü olarak bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası boyutlarda, ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapabilir, bilgi bankası oluşturabilir, etkinlikler düzenleyebilir, yapılan etkinliklere katılabilir, destekleyebilir ve yayabilir.

  Derneğin Kurucu Üyeleri

  Madde 5. Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadı, mesleği, uyruk ve adres bilgileri aşağıda gösterilmiştir.


  Adı Soyadı

  Mesleği

  Uyruğu

  Adresi

  Şener BÜYÜKÖZTÜRK

  Öğretim üyesi

  TC

  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Teknikokullar/ ANKARA


  Hülya KELECİOĞLU


  Öğretim üyesi


  TC

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Beytepe /ANKARA

  Ömer KUTLU

  Öğretim üyesi

  TC

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci /ANKARA

  Mediha KORKMAZ

  Öğretim üyesi

  TC

  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bornova/İZMİR

  Tülin ACAR

  Uzman

  TC

  Selanik-2 cad. 46/4 Kızılay-Ankara

  Kübra ATALAY KABASAKAL

  Araştırma Görevlisi


  TC

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Beytepe /ANKARA

  Melek Gülşah EROĞLU

  Araştırma Görevlisi

  TC

  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Teknikokullar / ANKARA

  Emrah GÜL

  Araştırma Görevlisi

  TC

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci /ANKARA

 2. BÖLÜM


  Derneğe Üye Olma, Üyelik İşlemleri, Üyelik Aidatı, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

  Derneğin Üyeleri

  Madde 6. Our association has two types of membership: Full and Honorary members.

  Asıl Üyelik

  Madde 7. Full Membership Conditions

  1. Having civil rights and being over 18 years of age.

  2. Being a Turkish citizen or having the right to reside in Turkey within the framework of the law.

  3. Graduating from a bachelor's, master's, Ph.D. program in educational measurement and evaluation at a domestic or foreign university whose equivalence is accepted by the Turkish Council of Higher Education (YÖK) or having a master's or doctoral degree in psychometrics from psychology departments; To be a graduate student in the field of Measurement and Evaluation in Education or Psychometrics or to have an associate professorship in the field of Measurement and Evaluation in Education.

  4. Agreeing to pay the initial membership fee and annual dues determined by the Board of Directors of the Association.

  Yukarıda belirtilen koşullara aykırı asıl üye kaydı yapılamaz.

  Fahri Üyelik

  Aşağıdaki koşullardan birini karşılayanlar Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler:

  1. Scientists who have served the purposes of the association to a great extent or who have made significant contributions to the field of measurement and evaluation in education and psychology with their scientific studies.

  2. Psychology undergraduate students.

  3. People from different professions who are interested in the field of measurement and evaluation and interdisciplinary studies in education and psychology, and who state that they want to work in this field.

  4. People who have postgraduate education in a field other than measurement and evaluation in education and psychology and who can contribute to the objectives of the association with their interdisciplinary studies.

   Fahri üyeler isterlerse üyelik aidatı öderler. Bu üyelerin Derneğin hangi hizmetlerinden yararlanacaklarına Yönetim Kurulu karar verir. Fahri üyeler için, ayrı bir Fahri Üye Kayıt Defteri tutulur ve Fahri Üye Kartı düzenlenir. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy kullanma hakları yoktur. Fahri üye olarak seçilen yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma koşulu aranmaz.

   Üyelik İşlemleri

   Üyeliğe Giriş

   Madde 9. Derneğe asıl ya da fahri üye olmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek başvuru formunu imzalayarak Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvururlar.

   1. iki fotoğraf,

   2. bir nüfus cüzdanı örneği,

   3. mezuniyet, öğrenci ya da doçentlik unvanı belgelerinden birinin fotokopisi,

   4. üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat ödeme belgesi,

   5. For non-TC citizens, a document showing residence permit in Turkey.

  Genel Merkez Yönetim Kurulu, belgelerin kendisine ulaşmasını izleyen en çok 30 gün içinde kararını adaya yazıyla bildirir. İstekleri ret olunanlara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.

  Madde 7’deki koşullara sahip olmayan adayın belgeleri iade edilir. Belgeleri iade edilen aday Madde 7’deki koşullara sahip olduğunda üyelik için yeniden başvuruda bulunabilir.

  İstekleri kabul edilenler Asıl Üye Defterine kayıt edilirler. Asıl üyeler, bu tüzükle öngörülen görevleri düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. Her çeşit üye, derneğin yönetimiyle ilgili dilekçelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına verme yetkisine sahiptir. Dernekten herhangi bir nedenle ayrılan üyenin, ayrılma tarihine kadar olan aidat, hizmet karşılığı borçlarını ödemeleri zorunludur. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.

  Üyelik Aidatı

  Madde 10. Derneğe giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı her yıl Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenir ve üyelere duyurulur.

  Üyelikten Çıkma

  Madde 11. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkan ya da çıkarılan üye, üye bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır.

  Üyelikten Çıkarılma

  Madde 12. Aşağıdaki durumları saptananların Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kayıtları silinir ve karar 30 gün içinde ilgililere yazılı olarak normal posta veya eposta ile duyurulur.

  1. Dernekler kanununa göre üye olma şartlarını sonradan kaybedenler,

  2. Dernek tüzüğüne aykırı davrananlar,

  3. Üyelik aidatlarını yapılan yazılı uyarıya rağmen, iki yıl üst üste ödemeyenler,

  4. Derneğin amacına aykırı davrananlar, çalışmaları engelleyip güçleştirenler, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar ve yetkili olmadıkları halde Derneği herhangi bir yükümlülük altına sokanlar,

  5. EPODDER Etik Yönergesinde belirtilen ilkelere uygun davranmayanlar,

  6. Ölçme ve değerlendirme ve psikometri alanıyla bağdaşmayan sakıncalı tutum ve davranışlarla, Dernekler Kanununa ve Derneğin Tüzüğüne aykırı eylemlerde bulunanlar Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

  Dernek üyeliğinden ayrılanlar, derneğin menkul ya da gayri menkulleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.


 3. BÖLÜM


  Dernek Organları, Kuruluş Yetki ve Görevleri

  Madde 13. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’nin organları şunlardır:

  1. Genel Merkez Genel Kurulu

  2. Board of Directors

  3. Supervisory Board

   1. Genel Merkez Genel Kurulu

    Madde 14. Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır. Genel Merkez Genel Kurulu derneğin asıl üyelerinden oluşur. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve söz alabilirler ancak oy hakları yoktur ve derneğin diğer organlarına da seçilemezler.

    Genel Merkez Genel Kurulu Toplantı Yeri, Zamanı ve Yapılış Biçimi Olağan Toplantı

    Madde 15. Genel Kurul iki yılda bir kez Nisan ayında Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Ankara’da toplanır.

    Olağanüstü Toplantı

    Madde 16. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanır.

    Denetleme Kurulu’nun ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

    Çağrı Usulü

    Madde 17. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

    Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

    Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

    Toplantı Yeter Sayısı

    Madde 18: Genel Kurul, bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

    Toplantı Usulü

    Madde 19. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

    Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

    Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

    Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

    Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

    Oy Kullanma ve Karar Alma

    Madde 20. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, tüm dernek organlarının kurul üye seçimleri gizli oyla oylanır, diğer konulardaki kararların oylanması ise açık olarak yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların ya da oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

    Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

    Genel kurulda fesih, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı dışında tüm kararlar salt çoğunlukla alınır.

    Fesih kararı, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı, Genel Merkez Genel Kurulu’nun üçte iki çoğunluğuyla alınır.

    Genel Merkez Genel Kurul’una katılması belirlenen her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kendi kullanır.

    Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 21. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

    1. Dernek organlarını seçmek,

    2. Dernek Tüzüğünü yapmak ve tüzük değişikliklerini karara bağlamak,

    3. Yönetim, denetleme ve etik kurul raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek,

    4. Derneğin tüm organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı nedenlerle görevden almak,

    5. Gelecek çalışma dönemi için Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

    6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

    7. Derneğin bir federasyona katılıp katılmamasına karar vermek,

    8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek vb. kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması konularında karar vermek,

    9. Derneğin feshedilmesine karar vermek,

    10. Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,

    11. Derneğin amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararları almak, Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

    12. Üyelikten çıkarma itirazlarını karara bağlamak.


   2. Board of Directors

    Madde 22. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından iki yıl süreyle seçilecek yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunu başkan temsil eder. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy açık tasnifle seçilir. Asıl üyelerde boşalma olunca yedek üyeler göreve çağırılır.

    Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, üyelerinden bir ya da birkaçına temsil yetkisi verebilir.

    Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında kendi aralarından gizli oyla bir Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir de Genel Sayman seçer.

    Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler. Derneğin mali işlerinden ve bu konuyla ilgili defter ve kayıtların tutulmasından, Dernek adına yapılacak harcamalardan Genel Sayman ve Genel Sekreter birlikte sorumludur.

    Genel Başkan bulunmadığı durumda genel başkan yardımcısı, genel başkan yardımcısının bulunmadığı durumda da genel sekreter toplantılarda başkanlık görevini yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır.

    Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Özür bildirmeden üst üstte üç kez toplantıya gelmeyen ya da özür bildirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu durum, Başkan tarafından Yönetim Kurulu’na sunulduktan sonra ilgili üyeye yazıyla bildirir.

    Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 23. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    1. Derneğin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

    2. Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar vermek (Genel Kurul toplantılarından önceki üç gün içinde üye kaydı yapılmaz),

    3. Derneğe giriş ve üyelik aidat tutarı ile ödeme biçimini belirlemek,

    4. Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar vermek,

    5. Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak, gelir sağlamak için olanaklar araştırmak,

    6. Genel Kurul için gündem hazırlamak, toplantıyı gerçekleştirmek,

    7. Genel Kurul toplantısından on beş gün önce Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlamak,

    8. Gerektiğinde Tüzük değişikliği için öneri hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

    9. Derneğin gelir ve gider işlemlerini Dernekler Kanunu ile belirlenen esas ve belgelere uygun olarak yapmak ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

    10. Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirmek,

    11. Önemli görülen mesleki konularda Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak üzere uzman komisyonlar oluşturmak ve her komisyon için en az bir Yönetim Kurulu asil üyesini görevlendirmek,

    12. Dernek ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

    13. Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini belirlemek, işe alınma ya da ilişik kesme işlemleri hakkında karar vermek,

    14. Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

    15. Bu tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

    Madde 24. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

    Madde 25. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.


   3. Supervisory Board

  Madde 26. Denetleme Kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından üyeler arasından salt çoğunlukla ve gizli oy açık sayımla seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Merkez Genel Kurulu’na sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile derneğin iç denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.

  Denetleme Kurulu’nun Görevleri

  Madde 27. Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  1. Dernek etkinlikleri ve hesaplarının mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,

  2. Denetimlerde sorun görüldüğü takdirde, durumu Yönetim Kurulu’na bildirmek,

  3. Yönetim Kurulu’na en az altı ayda bir denetleme raporu vermek,

  Ethics Comission

  Madde 28. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Etik Komisyonu, iki yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Merkez Genel Kurulu’nca üyeler arasından salt çoğunlukla ve gizli oy, açık sayımla seçilir. Etik Komisyonu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

  Etik Komisyon, dernek üyelerinden birinin yazılı başvurusu halinde yönetim kurulu kararı ile toplanır.

  Etik Komisyonu, toplantı kararlarını yönetim kuruluna sunar. Etik Komisyonu kararları Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra uygulamaya geçer.

  Etik Komisyonu’nun Görevleri

  Madde 29. Etik Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  1. Üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden ya da dernek amaçlarına ve tüzüğüne aykırı harekette bulunan üyeler hakkında fiillerinin içeriği ve önemine göre uyarma, kınama ya da dernekten çıkarma cezası vermek konusunda Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak,

  2. Yönetim Kurulu’nun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği hakkındaki tahkikata ilgili üyeyi taahhütlü mektupla davet etmek ve gelenin savunması alındıktan; gelmeyenlerin de gıyaplarında inceleme yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu’na kararını bildirmek.

   Genel Kurul Sonuçları Bildirimi

   Madde 30. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim, Denetleme ve Etik Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.


 4. BÖLÜM


  Mali Hükümler Derneğin Gelir ve Giderleri

  Derneğin Gelirleri

  Madde 31. Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

   1. Üyelik aidatları,

   2. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan her türlü bağış ve yardımlar (mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alınabilir),

   3. Dernekçe yapılan yayınlar, araştırma ve incelemeler, araç gereçler, yetiştirme kursları, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konferans, kongre, seminer, sempozyum, yemek, kokteyl gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler, dernekçe yayınlanan kitap ve dergilerin satışından elde edilen gelirler,

   4. Derneğin bankalarda bulunan paralarının faiz ve ikramiyeleri,

   5. Dernek mallarından elde edilen gelirler,

   6. Dernekler Kanunu’nun izin verdiği her çeşit diğer gelirler,

   7. Her türlü ölçme aracı geliştirme, uygulama ve değerlendirme hizmetlerinden elde edilen gelirler,

   8. Danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,

  Derneğin Giderleri

  Madde 32. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı harcamalardan 1000 TL (bin Türk Lirası)’ye kadar olan giderler, genel merkezde genel başkanın onayıyla yapılabilir. 1000 TL’nin üzerindeki giderler Yönetim Kurulu kararlarıyla gerçekleştirilir.

  Gelir ve Giderlerde İzlenecek Yol

  Madde 33. Dernek gelirleri alındı belgesi ya da fatura ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidatları toplayacak kişi Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Valiliğe bildirilir.

  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

  Derneğin Parasının ve Mallarının Korunması

  Madde 34. Yönetim Kurulu, Derneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında gerekli koruma ve saklama önlemlerini, gerekirse sigortalarını yaptırır.

  Ankara’da Dernek adına açılmış olan hesaptan Yönetim Kurulu Başkanı ile saymanın ancak birlikte attıkları imzalarıyla doğrudan ya da çek yazmak suretiyle para çekilebilir. Çekilen para en geç on beş gün içinde sarf yerine harcanır. Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu’nca yetki verildiğinde başkan vekili ya da yetki verilen Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından çek imzalanır.

  Gelir ve Gider Belgelerini Saklama Süresi

  Madde 35. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az %80’i Dernek amaçları doğrultusunda harcanır.

  Derneğin Borçlanma Biçimi

  Madde 36. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kuruldan alınacak yetki üzerine Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

  Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler Madde 37.

  Defter tutma esasları;

  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  Kayıt Usulü

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

  Tutulacak Defterler

  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere

  yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  2. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  3. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

  Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  Defterlerin Tasdiki

  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

  Madde 38. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu (Dernekler Yönetmeliği EK-16) düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

  Beyanname Verilmesi

  Madde 39. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin Dernek Beyannamesi (Dernekler Yönetmeliği EK-21) dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

  Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Madde 40. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri

  içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK-3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

  Genel kurul sonuç bildirimine

  1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

  2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

  Taşınmazların Bildirilmesi

  Madde 41. Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği EK-26) doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  Madde 42. Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK-

  4) iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

  Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması için alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin belgenin (dekont, ekstre vb.) bir örneği de eklenir.

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

  Madde 43. Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Proje Bildirimine (Dernekler Yönetmeliği EK-23) eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

  Değişikliklerin Bildirilmesi

  Madde 44. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK-24); Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK-25) doldurularak değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


 5. BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Derneğin İç Denetimi

Madde 45. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetleme kuruluşlarına da denetim

yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 46. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim ve etik kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Madde 47. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararı toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisi çoğunluğu ile alınır. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 48. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği ibaresi kullanılır

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme sırasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgeler belirlenerek varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’ca bir karar alınmamış ya da Genel Kurul toplanamamışsa Derneğin bütün para, mal ve hakları KIZILAY ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne eşit bir şekilde devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlandıktan sonra yedi gün içinde tasfiye kurulu tarafından durumun tasfiye tutanağı ile birlikte bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma

Madde 49. Dernek genel merkezinin kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, borçlarını ödeyemediği, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmayarak zorunlu organların oluşturulmadığı, Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasına olanak kalmadığı, genel kurul toplanma yeter sayısının bulunmaması nedeniyle olağan genel kurul toplantısının iki kez üst üste yapılamadığı durumlarda kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma durumunun belirlenmesi, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.

Her ilgili, sulh hukuk hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

Geçici Hükümler

Madde 50. Bu tüzükte belirtilen organlara seçilen üyeler, bu organlardaki görevlerinin karşılığı olarak Dernek'ten hiçbir ücret alamazlar. Bu tüzükte öngörülen haller ve yetkiler dışında Dernek adına herhangi bir taahhütte bulunamazlar. Aksi hareket halinde, imza sahipleri şahsen sorumludurlar.

Hüküm Eksikliği

Madde 51. Bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu’nun Derneklerle ilgili hükümleri ile Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.